Dienstverlening

Ons kan­toor heeft zich ge­spe­ci­a­li­seerd in pensioenadvisering en pen­sioen­com­mu­ni­ca­tie. Daar­naast hou­den wij ons bezig met ad­vi­se­ring en be­ge­lei­ding op het gebied van vertrekregelingen.

Onze klan­ten zijn be­drij­ven, pen­sioen­fond­sen, werk­ne­mers en ondernemingsraden. Ook wer­ken wij voor een twee­tal vak­or­ga­ni­sa­ties.

Bedrijven

Veel be­drij­ven heb­ben be­hoef­te aan deskundig ad­vies en/of professionele be­ge­lei­ding als het gaat om pen­sioen. Bij­voor­beeld als de pen­sioen­re­ge­ling te duur wordt en er naar een alternatief moet wor­den gezocht. Wij hel­pen bij het formuleren van een nieu­we re­ge­ling. Daar­naast verzorgen wij de voor­lich­ting aan de werk­ne­mers. Ook bieden wij on­der­steu­ning als er een nieuw pensioencontract met de pen­sioen­uit­voer­der moet wor­den ge­re­geld.

Als een pen­sioen­re­ge­ling een­maal loopt, verzorgen wij ook de verdere be­ge­lei­ding . Wij con­tro­le­ren de facturen en pen­sioen­op­ga­ven van de ver­ze­ke­raar. Ui­ter­aard kun­nen werk­ne­mers met al hun vra­gen bij ons te­recht.

Is er een reorganisatie aan de or­de, of is er een an­de­re si­tu­a­tie waar­door werk­ne­mers moe­ten vertrekken, dan hel­pen wij bij het hel­der ma­ken van de fi­nan­ci­e­le ge­vol­gen voor de be­trok­ke­nen. Wij ad­vi­se­ren de werk­ne­mer o­ver een ef­fi­cien­te besteding van een vertrekpremie en brengen ook het inkomenstraject na ver­trek in kaart (zo­wel bruto als netto).

Pensioenfondsen

De pensioenmaterie is com­plex, maar pen­sioen­fond­sen wil­len hun deel­ne­mers wel hel­der in­for­me­ren. Met de Pen­sioen­wet is dat zelfs een wet­te­lij­ke verplichting.

Wij on­der­steu­nen pen­sioen­fond­sen door het leveren van verschillende com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, zoals:

  • startbrieven
  • pen­sioen­gid­sen
  • pen­sioen­kran­ten

Het voorlichtingsmateriaal is ge­schre­ven in duidelijke en voor de deel­ne­mers be­grij­pe­lij­ke taal. Hier­door wordt de pen­sioen­re­ge­ling veel meer toe­gan­ke­lijk, waar­door deel­ne­mers be­ter in staat zijn ver­ant­woor­de keu­zen te ma­ken.

Werknemers

Uit­ein­de­lijk is de werk­ne­mer de per­soon om wie het allemaal gaat. Voor werk­ne­mers verzorgen wij pensioengesprekken waar­in de gel­den­de pen­sioen­re­ge­ling wordt toe­ge­licht en waar­in in­for­ma­tie en ad­vies wordt ge­ge­ven o­ver de per­soon­lijke pen­sioen­si­tu­a­tie.

Is er spra­ke van een vertrekregeling, dan ge­ven wij in­for­ma­tie o­ver de inkomensgevolgen van het ver­trek. Wij brengen in beeld welk totaalinkomen de werk­ne­mer kan ver­wach­ten uit so­ci­a­le uitkeringen en e­ven­tu­e­le aan­vul­len­de uitkeringen uit de besteding van een vertrekpremie.

Ondernemingsraden

Wat te doen als de werk­ge­ver aan de OR vraagt in te stem­men met een wij­zig­ing van de pen­sioen­re­ge­ling? Vaak heeft de OR onvoldoende ken­nis in huis om het instemmingtraject zelf­stan­dig af te leg­gen. De materie is vaak ingewikkeld, maar het gaat mees­tal wel om gro­te belangen. Wij hel­pen bij het hel­der ma­ken van de problematiek. Niet door dikke rapporten, maar door een transparante vergelijking van de hui­di­ge en de voor­ge­stel­de re­ge­ling, met in­dien ge­wenst ondersteunend cijfermateriaal. Het spreekt voor zich dat wij ook graag hel­pen met de voor­lich­ting aan de werk­ne­mers.

De Haan PensioenconsultPersoonlijk pensioenadvies