Voorbeelden

Begeleiding pensioenregeling

Ingenieursbureau Gansevoort heeft voor haar per­so­neel een collectief pen­sioen ge­re­geld bij een verzekeringsmaatschappij. Gansevoort vindt het be­lang­rijk dat nieu­we mede­werkers hel­der wor­den geinformeerd o­ver de pen­sioen­re­ge­ling en de keu­zen die moe­ten wor­den ge­maakt. De Haan Pensioenconsult wordt ingeschakeld om pe­ri­o­diek voor­lich­ting te ge­ven aan nieu­we mede­werkers. Verder wordt afgesproken dat De Haan Pensioenconsult de notas en an­de­re stukken van de ver­ze­ke­raar con­tro­leert (in de pen­sioen­re­ge­ling gaat heel veel geld om en bin­nen Gansevoort is te wei­nig expertise om de ver­ze­ke­raar ef­fec­tief te kun­nen con­tro­le­ren).

Communicatie bij wijziging pensioenregeling

Zomer & Taling B.V. heeft be­slo­ten om, na instemming van de OR, o­ver te stap­pen van een eind­loon­re­ge­ling naar een mid­del­loon­re­ge­ling met in­de­xa­tie. De wij­zig­ing is tot stand gekomen na intensief maar vruchtbaar o­ver­leg met de werkgroep pen­si­oe­nen bin­nen het be­drijf. In de werkgroep zat be­hal­ve een directielid en ie­mand van P&O ook een aan­tal OR-le­den. Een ad­vi­seur van De Haan Pensioenconsult was aan de werkgroep toe­ge­voegd als extern des­kun­di­ge. De mede­werkers van Zomer & Taling werden regelmatig op de hoog­te ge­hou­den van de vorderingen van de werkgroep via een nieuwsbrief pen­si­oe­nen.

Nu de nieu­we re­ge­ling de­fi­ni­tief is, wordt een communicatietraject afgesproken. Eerst komt er een (digitale) pen­sioen­krant, daar­na een voorlichtingbijeenkomst in de kantine. De mede­werkers kun­nen zich ver­vol­gens inschrijven voor een per­soon­lijk pen­sioen­ge­sprek met een ad­vi­seur van De Haan Pensioenconsult. Ten slot­te krij­gen alle mede­werkers een pen­sioen­gids, waar­in de vol­le­di­ge pen­sioen­re­ge­ling in duidelijke en be­grij­pe­lij­ke taal wordt uit­ge­legd.

Begeleiding vertrekregeling

Het be­drijf Van der Zwaan B.V. moet inkrimpen. Met de bonden wordt een sociaal plan afgesproken. De boventallige werk­ne­mers krij­gen een vertrekregeling aan­ge­bo­den. Een vertrekpremie maakt on­der­deel uit van de re­ge­ling. De Haan Pensioenconsult wordt ingeschakeld om in per­soon­lijke ge­sprek­ken de werk­ne­mers te in­for­me­ren o­ver de inkomensgevolgen van het ver­trek (WW, IOW, pen­sioen). Verder ad­vi­seert De Haan Pensioenconsult o­ver de besteding van de vertrekpremie. In de si­tu­a­ties waar het be­ste kan wor­den gekozen voor een lijfrenteverzekering doet De Haan Pensioenconsult on­der­zoek naar de be­ste aanbieder.

De Haan PensioenconsultPersoonlijk pensioenadvies